آپارتمان

اشتراک گذاشته شده با :

بابک خباز

طراحی آپارتمان خانوادگی اطلسی در خیابان ظفر تهران
طراحی آپارتمان خانوادگی اطلسی در خیابان ظفر تهران
پروژه های برجسته: وقتی که کارفرما قصد دارد تا خانه‌ای را که روزگاری اعضای کوچک خانواده در آن می‌زیستند، سقف بشکافد و برای خانواده‌ای که اکنون وسعت یافته و هر یک در طلب استقلال‌اند، طرحی نو دراندازد و به هر یک از اعضاء خانواده، خانه‌ای مستقل بدهد، چالش بزرگی برای یک معمار به وجود می آید چالشی که بتواند در عین حال که پیوندهای خانوادگی را باز می کند ، همه خانواده را در خانه‌ای واحد گرد هم آورد. آپارتمان خانوادگی اطلسی یکی از همان پروژه های چالش برانگیزی است که دفتر طرح ساخت آوگون به معماری سپیده مسعودی‌نژاد، بابک خباز، بابک قلی‌زاده به خوبی از آن برآمند و فضای شفگت انگیزی را خلق کرده اند. با چیدانه همراه باشید تا مهمان این آپارتمان خانوادگی باشیم.

طراحی آپارتمان خانوادگی اطلسی در خیابان ظفر تهران
طراحی آپارتمان خانوادگی اطلسی در خیابان ظفر تهران
پروژه های برجسته: وقتی که کارفرما قصد دارد تا خانه‌ای را که روزگاری اعضای کوچک خانواده در آن می‌زیستند، سقف بشکافد و برای خانواده‌ای که اکنون وسعت یافته و هر یک در طلب استقلال‌اند، طرحی نو دراندازد و به هر یک از اعضاء خانواده، خانه‌ای مستقل بدهد، چالش بزرگی برای یک معمار به وجود می آید چالشی که بتواند در عین حال که پیوندهای خانوادگی را باز می کند ، همه خانواده را در خانه‌ای واحد گرد هم آورد. آپارتمان خانوادگی اطلسی یکی از همان پروژه های چالش برانگیزی است که دفتر طرح ساخت آوگون به معماری سپیده مسعودی‌نژاد، بابک خباز، بابک قلی‌زاده به خوبی از آن برآمند و فضای شفگت انگیزی را خلق کرده اند. با چیدانه همراه باشید تا مهمان این آپارتمان خانوادگی باشیم.
طراحی آپارتمان خانوادگی اطلسی در خیابان ظفر تهران
طراحی آپارتمان خانوادگی اطلسی در خیابان ظفر تهران
پروژه های برجسته: وقتی که کارفرما قصد دارد تا خانه‌ای را که روزگاری اعضای کوچک خانواده در آن می‌زیستند، سقف بشکافد و برای خانواده‌ای که اکنون وسعت یافته و هر یک در طلب استقلال‌اند، طرحی نو دراندازد و به هر یک از اعضاء خانواده، خانه‌ای مستقل بدهد، چالش بزرگی برای یک معمار به وجود می آید چالشی که بتواند در عین حال که پیوندهای خانوادگی را باز می کند ، همه خانواده را در خانه‌ای واحد گرد هم آورد. آپارتمان خانوادگی اطلسی یکی از همان پروژه های چالش برانگیزی است که دفتر طرح ساخت آوگون به معماری سپیده مسعودی‌نژاد، بابک خباز، بابک قلی‌زاده به خوبی از آن برآمند و فضای شفگت انگیزی را خلق کرده اند. با چیدانه همراه باشید تا مهمان این آپارتمان خانوادگی باشیم.